Actueel VGVA-nieuws:


Ook nu in 2023 is het nog niet mogelijk gebleken de werkgevers te overtuigen van de verplichting tot het voldoen van een kostendekkende premie welke verplichting is vastgelegd in de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Aan deze verplichting is vele jaren niet door de Alcan directies voldaan zonder dat het is gecommuniceerd met de deelnemers. Waar in de betreffende jaarverslagen van het pensioenfonds onmiskenbaar is te zien dat de totale afgedragen premie onvoldoende was om de jaarlijkse herverzekeringskosten van de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. De reserve van het pensioenfonds is onrechtmatig gebruikt om de tekorten op te vangen. Met als gevolg dat er onvoldoende reserve overbleef om de toeslagen afspraken in de Alcan pensioenregeling te kunnen realiseren. De werkgevers blijven echter volharden aan de stellingname dat zij altijd aan alle verplichtingen hebben voldaan.

Er blijft dus geen andere mogelijkheid over om onze vordering van ca. € 20 mio aan de rechter voor te leggen met alle statuten en reglementen in die periode waarin deze kostendekkende premie is vastgelegd. Het verzamelen en ordenen van al deze stukken zal nog veel tijd vragen, maar het is belangrijk dat de rechter hierover zijn oordeel kan uitspreken. Mijn bevindingen voeren tot het inzicht dat de

werkgevers niet altijd aan hun verplichtingen hebben voldaan. Ook hebben zij hun handelen nooit toegelicht of voorgelegd aan OR of vakorganisatie. Ik verwacht niet dat de rechter tot een ander oordeel zal komen


M.v.g.
namens het bestuur van de VGVA


postadres secretariaat:
D. v. Rijn, Klipper 4, 3232CM, Brielle
e-mailadres: bestuur@vgva.nl    

website: www.vgva.nlMeer weten: Bent u of was u deelnemer aan een pensioenregeling van de (voormalige)

Stichting Alcan Pensioenfonds* en bent u geïnteresseerd in onze activiteiten

Neem dan contact op met onze vereniging.


Bij dit pensioenfonds waren de volgende bedrijven aangesloten: Aluchemie, Amcor Flexibles, Lonza Benelux, Almet Nederland en Alcan Holding Nederland.                                

 

De vereniging bevordert de communicatie tussen de gepensioneerden van Alcan en ondersteunt de belangenbehartiging van de gepensioneerden. 

De VGVA dient als spreekbuis voor de leden/gepensioneerden en vormt een centrale plek waar ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden die voor andere gepensioneerden interessant en belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen de pensioenuitvoerder en de gepensioneerden kunnen zo sneller worden opgemerkt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.

De vereniging ondersteunt de behartiging van de belangen van allen die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Alcan Pensioenfonds (en van de toekomstige uitvoerders van de pensioenregelingen van Rio Tinto Alcan in Nederland).

Aanmelding als lid gaarne schriftelijk, door het invullen en per post inzenden van het aanmeldingsformulier (of knippen en plakken van de informatie in een email).


De jaarlijkse contributie van € 10,- bij aavang van het jaar over maken naar:                       

IBAN NL66 RBRB 0928 9644 50 t.n.v. VGVA onder vermelding van:

VGVA-lidmaatschap voor het jaar ...........    

                               >>Terug naar de startpagina https://www.vgva.nl<<

                          VGVA


    "Verenigde Gepensioneerden Van Alcan"